การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยว ผลิตผลในห้องถิ่น และสนับสนุน

ให้ประชาชนในพื้นที่ มีกิจกรรมร่วมกัน

Yala Marathon 2020 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95